Davek na promet z nepremičninami je davek, ki se plačuje od prometa nepremičnin in od odplačne ustanovitve ter odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Pod prenos nepremičnin se šteje tudi zamenjava ene nepremičnine z drugo ali pa finančni najem nepremičnine. Davek se plača tudi pri prenosu lastninske pravice. Davka prost promet nepremičnin oziroma prenos nepremičnin, ki ni obdavčen, je prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je že bil obračunan DDV. Davek na promet z nepremičninami se tako ne plača od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice, pri katerem je že bil plačan DDV (davek na dodano vrednost).

V katerih primerih smo plačila davka na promet z nepremičninami oproščeni?

Do oprostitve plačila davka so upravičeni:

  • Ko gre za prenos nepremičnin na diplomatska ali konzularna predstavništva in na mednarodne organizacije, če tako določajo mednarodne pogodbe.
  • Pri prenosu nepremičnin iz naslova razlastitev ali na podlagi prodajne pogodbe, ki je veljavna in je bila sklenjena namesto razlastitve.
  • Pri prenosi nepremičnin s statusom kulturnega spomenika (ta mora biti dostopen za javnost in namenjen za izvajanje kulturne dejavnosti).
  • Pri prenosu zemljišč v okviru komasacij.
  • Pri prenosu nepremičnin v primeru razdrte pogodbe o prenosu.
  • Pri razdelitvi premoženja med družbenike ali delničarje v primerih likvidacije družb.
  • Pri prenosu nepremičnin, ko gre za materialna statusna preoblikovanja.
  • Pri prenosu nepremičnin, ki veljajo za stvarni vložek pri ustanovitvi ali dokapitalizaciji pravne osebe.
  • Pri prisilni izterjavi obveznosti.
  • Pri razdelitvi premoženja med zakonci ali zunajzakonskimi partnerji v primerih ločitve oz. prenehanju zakonske/zunajzakonske skupnosti.

Kdo plača davek?

Zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin je tisti, ki nepremičnino prodaja. Če gre za zamenjavo nepremičnine, morajo davek plačati vsi udeleženci pri zamenjavi. Pri finančnem najemu davek plača najemodajalec, pri pridobitvi lastninske pravice pri priposestvovanju pa priposestvovalec. Pri prodaji idealnih deležev davek plača vsak prodajalec za svoj delež. Pri ustanavljanju stavbne pravice pa je davek dolžan plačati ustanovitelj. Če gre za prenos stavbne pravice, davek plača prenositelj.

Plačilo davka na promet z nepremičninami

Davek na promet nepremičnin mora zavezanec plačati v 30 dneh od vročitve odločbe. V nasprotnem primeru – če torej davek v predpisanem časovnem roku ni plačan, se začnejo zaračunavati zamudne obresti (po 0,0274 odstotni dnevni obrestni meri).

V primeru ustanovitve stavbne pravice se je mogoče dogovoriti za plačilo nadomestila za ustanovitev stavbne pravice v obliki plačevanja rente. Odmerjeni davek se tako plačuje od vsakega obroka nadomestila. V odločbi so določeni roki in načini, kako bo zavezanec davek poravnal. Če zavezanec davka trikrat zapored ne plača, potem je davek  potrebno poravnati v celoti.