Energetsko izkaznico lahko izdelajo neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Izdelovalci energetskih izkaznic so lahko pooblaščene fizične ali pravne osebe. Cena energetske izkaznice je seštevek pristojbine in stroška izdelave energetske izkaznice. Pri tem se višina pristojbine določa glede na velikost, namembnost stavbe, števila posameznih enot stavbe, itd. Višino točneje določi vlada, ki pri tem upošteva stroške za energetske izkaznice. Pri tem morajo energetsko izkaznico po zakonu pridobiti vse obstoječe stavbe in novogradnje, ki jih želi lastnik prodati ali oddati v najem za dobo preko enega leta.

Dokumentacija energetske izkaznice obsega obrazec za izdelavo energetske izkaznice, izdano energetsko izkaznico, poročilo o določitvi energijskih kazalnikov in priporočilo.

Če želite energetsko izkaznico, morate vložiti zahtevo za izdelavo izkaznice in jo poslati, na izpolnjenem obrazcu, izbranem strokovnjaku z licenco. Strokovnjak vam nato pripravi informativni izračun stroškov izdelave oziroma na zahtevo in v primeru ustrezno izpolnjenega obrazca že izdela energetsko izkaznico. Ob tem je pomembno opomniti, da strokovnjak glede na ustreznost objekta izdela računsko ali merjeno energetsko izkaznico. Vrsta izkaznice je odvisna od vrste stavbe in njenega namena uporabe. Če gre na primer za obstoječo ne-stanovanjsko stavbo, se izdela merjeno energetsko izkaznico, v primeru novogradnje ali obstoječe stanovanjske stavbe pa se izdela računsko energetsko izkaznico. Za izdelavo izkaznice je potrebno pridobivanje podatkov, ki se dobijo s poslano dokumentacijo s strani lastnikov hiše, stanovanja, z ogledom hiše in meritvami. Ko je izkaznica izdelana sledi izdaja elektronske izkaznice in vpis le – te v register. Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo pristojno za energijo. V register so vpisani vsi podatki, o stavbi, podatki iz energetske izkaznice ter podatki o izdelovalcu izkaznice. Najkasneje po 15 dneh se prejme energetsko izkaznico tudi v fizični – pisni obliki. Izdajatelj je po zakonu dolžan energetsko izkaznico hraniti še eno leto po preteku veljavnosti.

Neodvisnih ponudnikov je kar nekaj, saj je ministrstvo izdalo več kot 260 dovoljenj oziroma licenc (preverite seznam neodvisnih strokovnjakov, preverite seznam izdajateljev). Neodvisni strokovnjaki z licenco lahko izdelajo energetsko izkaznico na osnovi posebnega obrazca »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«.

Kakšni so roki za pridobitev in kazni?

Stavbe, ki potrebujejo energetske izkaznice, bi le – te sicer že morale imeti od leta 2013. Rok za pridobitev oziroma prehodno obdobje za izdajo izkaznic se končuje z letom 2015, zato morajo stavbe imeti izkaznico s 1. januarjem 2015, ko se začnejo izvajati kazni za oglaševanje nepremičnin, ki nimajo navedene energetskih kazalnikov. In sicer se z 250 € kaznuje lastnika, ki pri prodajanju ali oddajanju ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki stavbe. S 23. marcem 2015 pa se s 300 € kaznuje lastnike, ki najpozneje pred sklenitvijo ne predložijo originala ali kopije veljavne energetske izkaznice.