Prepis nepremičnine nastopi v okviru sklepanja kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, darilne pogodbe za nepremičnino, v procesu dedovanja ter v nekaterih drugih oblikah pravnih poslov, s katerimi se urejajo premoženjska razmerja.

Obdavčitev pravnega posla je odvisna od vrste pravnega posla oziroma pogodbe, od vrste nepremičnine in od tega kdo sta stranki pogodbe. Postopki prepisa nepremičnine in pri tem potrebni dokumenti ter obdavčitev se razlikujejo v primeru ali gre za nakup oziroma prodajo nepremičnine ali za darovanje nepremičnine, za kakšno nepremičnino gre ter ali so stranke pri prepisu nepremičnine družinski člani, zakonca ali stranki, ki nista v sorodu in se srečujeta le na podlagi pravnega posla.

Stroški pri prepisu nepremičnine

V splošnem se prepis nepremičnine pogojuje s sklenitvijo darilne ali kupoprodajne pogodbe (ali kake druge pogodbe na pravni podlagi), z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo na podlagi te pogodbe ter s plačilom stroškov, kot so stroški sestave pogodbe in notarske overitve podpisov na pogodbi ter stroški zemljiškoknjižnega vpisa. Kot že rečeno, so po pridobitvi nepremičnine davki odvisni od tipa nepremičnine in vrste pravnega posla in v poslu sodelujočih strank.

Zgolj kot primer prepisa nepremičnine lahko navedemo darilno pogodbo med materjo in sinom, ko mati želi narediti prepis nepremičnine na sina. Darilna pogodba v takem primeru ni podvržena plačilu davka na promet nepremičnin. Za izvedbo prepisa nepremičnine so potrebne fotokopije dokumentov pogodbenih strank, podatki o nepremičnini ali zemljiškoknjižni izpisek ter rojstni list obdarjenca. Darilno pogodbo mora podpisati darovalka in mora tudi notarsko overiti svoj podpis. To je le eden od možnih primerov, ki se zgodijo v praksi. Vsak primer je lahko specifične narave, zato se pred pričetkom prepisa nepremičnine svetuje pridobivanje informacij pri za to odgovornih službah (pristojnih uradih, upravnih enotah, DURS- u, ZK itd.) ali najem agencij, ki v okviru teh poslov posredujejo za stranko in tudi izvedejo določene potrebne postopke.

Pravna varnost

Pravilno izpeljan prepis nepremičnine je eden od temeljev pravne varnosti pri določanju premoženjskih razmerij. Kupoprodajna pogodba in darilna pogodba za nepremičnino morata biti po zakonski zahtevi pripravljeni v pisni obliki in vsebovati vse nujne elemente.