Kako poteka prepis nepremičnine na otroka?

Prepis nepremičnine na otroka lahko izvajajo vse osebe, ki so vpisane v zemljiško knjigo kot lastniki nepremičnine. V kolikor želi lastnik nepremičnino prepisati oziroma narediti prenos nepremičnine na svojega otroka, potem to najlažje stori s sklenitvijo darilne pogodbe. Pri tem je potrebno paziti na to, da je darilna pogodba ustrezno sestavljena in da so vsi postopki izvedeni v pravilnem vrstnem redu. V kolikor pride do kakršnih koli napak pri pogodbi ali postopku, je kasneje darilno pogodbo mogoče izpodbijati na sodišču. Če gre za prepis nepremičnine na otroka, ki je v prvem dednem redu (sin, hči), potem je lastnik nepremičnine opravičen davka.

Kaj je darilna pogodba?

Darilna pogodba je pogodba, s katero se urejajo situacije, ko ena pogodbena stranka podari drugi stranki določeno premoženje, druga pogodbena stranka pa to premoženje sprejme. Za veljavnost darilne pogodbe je zelo pomembno, da jo vedno overite pri notarju, sicer ni pravno zavezujoča. Pogodbo morata darovalec in obdarjenec skleniti v pisni obliki. Smiselno in priporočljivo je, da že darilna pogodba sama vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Vzorčno darilno pogodbo (tudi takšno, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo) je mogoče najti na spletu.

Kako je s plačilom davka?

Ko obe pogodbeni stranki pogodbo podpišeta, jo je potrebno predložiti davčnemu uradu – za odmero davka na dediščine in darila. V kolikor gre za darilo v prvem dednem redu (npr. oče-sin), je darilo oproščeno vsakršnega davka. Tudi v takih primerih je potrebno pogodbo predložiti davčnemu uradu, da ta izda potrdilo o oprostitvi plačila davka. V kolikor ne gre za prvi dedni red, se plača davek na dediščine in darila po zakonsko veljavni lestvici.

Overitev pri notarju

Prepis nepremičnine na otroka naprej poteka tako, da ožigosano pogodbo s strani davčnega urada, nesemo k notarju, ki jo overi. Na pogodbi se overi podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu. V kolikor darilna pogodba tega dovoljenja ne vsebuje, ga je potrebno sestaviti ločeno in notarsko overiti podpis na tem dokumentu.

Vpis lastništva v zemljiško knjigo

Lastninska pravica se na obdarjenca prenese šele z dejanjem vpisa v zemljiško knjigo. Da otrok postane lastnik nepremičnine, je torej potrebno poskrbeti za vpis lastninske pravice. To je najlažje narediti tako, da pri notarju pri overitvi pogodbe predlagate, da on poda predlog za vpis v zemljiško knjigo. Novi lastnik lahko sicer predlog poda tudi sam – osebno na pristojnem sodišču ali pa preko elektronske pošte.

Posebnosti in omejitve darilne pogodbe

  • Če imajo starši več otrok, vse svoje nepremičnine pa podarijo le enemu izmed svojih otrok, lahko drugi otroci ob smrti staršev zahtevajo nujni delež. V kolikor gre za dva otroka, znaša nujni delež polovico zakonitega nujnega deleža.
  • Za sorodnike prvega reda se štejejo: zakonci, zunajzakonski partnerji, otroci in vnuki. Zanje velja oprostitev davka na darila.
  • Za sorodnike drugega reda se štejejo: starši, bratje, sestre in njihovi potomci. Zanje znaša davčna stopnja 5 %.
  • Za sorodnike tretjega reda se štejejo: dedki in babice. Začetna stopnja davka je 8 %, za druge osebe pa 12 %.
  • Davek na darila je za ostale osebe, ki niso v sorodstvu v prvem redu, precej višji kakor enotna davčna stopnja pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki znaša 2 %.