Poznamo več vrst nepremičnin, in sicer jih delimo predvsem po namenu in dejanski uporabi na: stanovanjske, poslovne, industrijske, nepremičnine za posebne namene, kmetijske ter javne nepremičnine. Na trgu nepremičnin najdemo največ stanovanjskih, med katere spadajo stanovanja, hiše ter zemljišča, ki so namenjena za gradnjo stanovanj. Nekatere nepremičnine se zaradi takih ali drugačnih razlogov znajdejo tudi na dražbah, ki so lahko javne, privatne ali pa gre za dražbe, na podlagi zbiranja ponudb. Javni dražbi rečemo tudi licitacija.

Največkrat pride do dražbe zaradi izvršilnih postopkov na sodišču, postopkov poravnave, stečajev, likvidacij, lahko pa tudi zaradi odprodaje premoženja države, pokrajine ali občine. Tako se velikokrat prodajajo nepremičnine, ki so bile lastnikom zasežene, saj je to način, kjer upnik poskuša doseči prodajo po najvišji možni ceni, da bi s tem lahko poplačal dolg do posojilojemalca.

Lahko pa se prodaja tudi kakšne posebno atraktivne nepremičnine, ki imajo že v osnovi višjo ocenjeno vrednost kot ostale bodisi zaradi geografske lege, kakovostnejših materialov, nadstandardne opreme itd.

Javne dražbe imajo to prednost, da so istočasno na enem mestu zbrani vsi interesenti za nakup nepremičnine in posledično po pogajanjih vemo, da smo dosegli najvišjo možno prodajno ceno, kar pri navadnih posredniških prodajah ni možno. V primeru, da se dražbe udeleži več dražiteljev, se lahko cena nepremičnine dvigne zelo visoko, tudi preko dejanske tržne vrednosti, če pa je samo eden, se nepremičnina proda po izklicni ceni.

Ko se prodajalec nepremičnine odloči za dražbo, je potrebno najprej pregledati vso dokumentacijo (potrdila o lastništvu, izpisek iz zemljiške knjige, …), preveriti morebitne obremenitve nepremičnine, skupaj z izvajalcem javne dražbe pa morata določiti izklicno ceno na podlagi realnega stanja. Prav tako se morata dogovoriti o ogledih nepremičnine ter o umiku nepremičnine iz ostale prodaje.

Javnih dražb, do katerih pride zaradi izvršbe na sodišču, se lahko udeleži vsaka (tudi tuja) fizična ali pravna oseba, ki pravočasno vplača varščino. Pomembno je, da vemo, da osebe, ki prihajajo iz določenih držav, kot so npr. Ukrajina, Rusija, Kitajska, Belorusija, Tajska in druge t.i. tretje države, ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah, medtem ko ni za osebe iz držav članic EU, EGP, OECD in ZDA nobenih omejitev. Prav tako je tudi z dražbami, kjer se prodaja nepremičnine, ki so v postopku stečaja.

Kako poteka prodaja nepremičnine na javnih dražbah?

Vse javne dražbe običajno potekajo na podoben način. Javno dražbo vodi prodajalec (sodnik, stečajni upravitelj, izvršitelj, id.). Ta najprej preveri prisotnost oseb, ki dražijo nepremičnino, preveri pa se tudi, ali je bila za nepremičnino pravočasno vplačana varščina. Pri javnih dražbah je namreč plačilo varščine običajno pogoj za sodelovanje. To je navedeno že v javnem povabilu na dražbe, kjer je določena višina varščine, način plačila (gotovina, na TRR, itd.) in rok za izvedbo plačila. Če nekdo varščine ne vplača, potem na dražbi tudi ne more sodelovati. V nadaljevanju oseba, ki javno dražbo vodi, prestavi predmet prodaje, izklicno ceno in ostale osnovne informacije (pogoji draženja, znesek dvigovanja cene, itd.). Dražba se začne z izklicno ceno. V kolikor je ponudnikov več, potem lahko vsak ponudi več kot dražitelj pred njim. Dražba se konča in nepremičnina proda, ko nekdo ponudi toliko, kot ni za nepremičnino pripravljen plačati noben drug. Uspešen je torej tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je na javni dražbi samo en dražitelj, potem se predmet dražbe običajno proda po izklicni ceni.

Nepremičnine, ki se prodajajo na dražbah, lahko iščemo in spremljamo tudi na spletu. Iskalniki nam ponujajo različne možnosti iskanja. Izbiramo lahko med vrstami nepremičnin (stanovanja/hiše, poslovni prostori, zemljišča/parcele, kmetijska zemljišča), določimo lahko maksimalno ceno, katero smo še pripravljeni plačati za določeno nepremičnino, poiščemo samo lokacije v upravni enoti, ki nam najbolj ustreza, nekateri iskalniki pa omogočajo tudi podrobnejše iskanje npr. stanovanj, kjer lahko izbiramo tudi število sob.