Domov Nepremičnine Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

kupoprodajna pogodba

Nakup stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva od obeh v tem postopku vključenih strank, kupca in prodajalca, strogo pozornost pri izpeljavi vseh potrebnih postopkov ter priprave in pregleda dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri evidentiranju nepremičnine.

Kupoprodajna pogodba o nepremičnini oziroma prodajna pogodba je pogodba o prodaji nepremičnine, s katero se prodajalec nepremičnine zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, izročil kupcu, tako, da bo s tem kupec pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino, opredeljeno v prodajni pogodbi za to isto nepremičnino. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, kot to zahtevajo zakoni, ki urejajo promet z nepremičninami, saj je le v taki obliki pogodba veljavna. Da bi lahko kupec na podlagi prodajne pogodbe dosegel vpis lastninske pravice, mora biti v pogodbi nepremičnina opisana s podatki, s katerimi se vpisuje v zemljiško knjigo. Prodajna pogodba je namreč samo pravni temelj za pridobitev lastninske pravice, kar pomeni, da le s pogodbo kupec še ne pridobi lastninske pravice. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg veljavne prodajne pogodbe potreben tudi pridobitni način – vpis v zemljiško knjigo. Kupec tako ne pridobi lastninske pravice že s samo sklenitvijo prodajne pogodbe, temveč šele z vpisom v zemljiško knjigo.

V večini primerov se v okviru prodajne pogodbe stranki dogovorita za plačilo are. Pri tem je potrebno izpostaviti, da ima denarni znesek pravni učinek are le v primeru, če stranki hkrati z izročitvijo are skleneta (podpišeta) pogodbo o prodaji nepremičnine.

Splošna opredelitev sestavin prodajne pogodbe

V prodajni pogodbi morajo biti opredeljeni podatki kupca, prodajalca in nepremičnine. Podatki o strankah pogodbe (kupcu in prodajalcu) so ime in priimek (fizična oseba) oziroma firma (pravna oseba), bivališče (fizična oseba) oziroma sedež (pravna oseba), EMŠO (fizična oseba) oziroma matična številka (pravna oseba), davčna številka.  V pogodbi morata biti zapisani tudi bistveni sestavini prodajne pogodbe in sicer predmet pogodbe (nepremičnina) ter cena. Zaradi ustrezne zaščite pravnega položaja obeh pogodbenih strank pa je pomembno, da se stranki s pogodbo dogovorita tudi o roku oziroma rokih plačila kupnine in načinu plačila kupnine, roku izročitve posesti nepremičnine, trenutku, ko kupec na prodani nepremičnini pridobi lastninsko pravico. Kadar kupec kupnino ali del kupnine plača z bančnim kreditom, je priporočljivo, da je v pogodbi navedena tudi številka prodajalčevega transakcijskega računa, na katerega je potrebno opraviti plačilo. V pogodbi mora biti določena cena (kupnina), ki se jo kupec zaveže plačati za nepremičnino, saj je ta cena podlaga (osnova) za odmero prometnega davka, notarskih stroškov in takse za vpis v zemljiško knjigo.