Domov Stanovanja S pomočjo stanovanjskega sklada do novega stanovanja

S pomočjo stanovanjskega sklada do novega stanovanja

stanovanjski sklad

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni sklad, ki deluje v interesu države. Sklad deluje na področju celotne države in skrbi za financiranje stanovanjske gradnje, vzdrževanje in prenovo stanovanjskih stavb.

Dejavnosti stanovanjskega sklada

Stanovanjski sklad investira v gradnjo stanovanj in v stavbna zemljišča. Njihova dejavnost je tudi poslovanje z nepremičninami, cilj tega pa je zagotavljanje javnega interesa. Naloga stanovanjskega sklada je tudi spodbujanje raznih oblik zagotavljanja najemnih in lastnih stanovanj. Sklad daje tudi dolgoročna posojila, pri čemer imajo ta posojila ugodno obrestno mero. Dolgoročna posojila pri stanovanjskem skladu lahko vzamejo pravne osebe (za namen pridobivanja neprofitnih stanovanj za najem), kakor tudi fizične osebe (za nakup stanovanj, ki so v lasti sklada).

Stanovanjski sklad je tako nepremičninski kakor finančni sklad, njegova ključna naloga pa je izvajanje nacionalne stanovanjske politike. Stanovanjski sklad tako skrbi za to, da je ponudba primernih stanovanj uravnotežena in da je olajšana tudi dostopnost do tovrstnih stanovanj. Stanovanjski sklad se trudi tudi za spodbude za funkcionalno in energetsko prenovo že obstoječih stanovanj. Prav tako sklad skrbi tudi za uveljavljanje standardov pri novogradnjah, s tem pa skrbi za višjo kakovost stanovanj. Sklad skrbi tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj, prodajo stanovanj, kreditiranje nakupa nepremičnin, itd. Stanovanjski sklad pri nas deluje že 25 let.

Kako do stanovanja preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije?

Zlasti za mlade in mlade družine je najem ali nakup lastnega stanovanja pogosto prevelik finančni zalogaj, zato tudi odrasli otroci že s svojimi otroci pogosto živijo pri svojih starših. To je seveda daleč od idealnega in nikakor ni dobro za osamosvajanje mlajših generacij. Stanovanjski sklad želi s svojimi neprofitnimi stanovanji vsaj delno pomagati mladim in drugim, ki se srečujejo s stanovanjsko stisko. Neprofitna stanovanja, ki so v lasti stanovanjskega sklada lahko osebe pridobijo le tako, da se prijavijo na javni razpis. Pogoj, da lahko oseba kandidira na razpisu je, da je državljan Republike Slovenije. V kolikor oseba za stanovanje kandidira v določeni mestni občini, je pogoj za pridobitev tudi stalno bivališče v dotični občini.

Med vsemi, ki kandidirajo na javnem razpisu, se oblikujeta dve prednostni listi. Ti dve listi se oblikujeta glede na dohodek. Lista A je namenjena za vse tiste prosilce, ki imajo nižje prihodke, lista B pa za prosilce, ki imajo višje dohodke, so zavezanci za plačilno varščine in tudi lastno udeležbo. Obrazec vloge za prijavo na razpis je mogoče pridobiti v času razpisa na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Vloge, ki jih kandidati oddajo, se seveda točkujejo. Točkovanje poteka na podlagi vnaprej določenega pravilnika in razpisnih pogojev. Na ta način se oblikujeta prednostni listi A in B. Na razpisu Stanovanjskega sklada so seveda uspešnejši tisti prosilci, ki zberejo več točk. Naslednji korak je, da prosilec sklene najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas.

Poleg stanovanj v najem Stanovanjski sklad stanovanja tudi prodaja. Pri tem imajo prednost mladi, mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine in gibalno ovirane osebe. Sklad nato nakup kreditira, pri čemer je odplačilna doba posojila dolga maksimalno 30 let. Posojilo ne sme presegati 80 % pogodbene cene stanovanja. Pogoj za pridobitev posojila je, da je prosilec sposoben posojilo odplačevati. To pomeni, da je v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas ali pa je upokojen in na svoj račun na banki vsak mesec prejema redne prilive. Med mesečne prilive se poleg plače šteje tudi pokojnina. Pomembno je tudi, da prosilec ob koncu odplačilne dobe ni starejši od 75 let. Če želi oseba kupiti stanovanje preko Stanovanjskega sklada, potem mora izpolniti prijavo za nakup stanovanja in jo posredovati na Stanovanjski sklad. Ko je prodaja/nakup uspešno izvedena, podpišeta prosilec in Stanovanjski sklad prodajno pogodbo za nakup določene nepremičnine.

Preberite tudi, kaj pomeni hipoteka na nepremičnino!